# AddBtn 新增按钮

CRUD 组件下的新增按钮组件,点击弹出新增窗口(upsert)

# 参数

参数 说明 类型 可选值 默认值
props 原 el-button 参数 object

# 插槽

name 说明
default 按钮文本内容

# 示例

<cl-add-btn />

<cl-add-btn>添加员工</cl-add-btn>